خودتان را در کدام گروه قرار می دهید؟


#فوق العاده پند آمیز و انگیزشی

موضوع: پالایش سخنان دیگران

برگرفته از کتاب: محرک موفقیت.
جهت تهیه این کتاب: booksu.blogfa.com


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر