ارسال در 1394/3/12 ساعت 19:38 2015-6-2 19:38:46
لطفا تا میتوانید نشر دهید! بعد از رسوایی فکت شیت، این دومین رسوایی دولت در سال جدید است. دولتی که از رفراندوم همچون اهرم فشار استفاده میکرد ولی اکنون رسوا شده...

عرض x طول
ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)