دزدی ماهرانه توسط کودک خردسال از یک فروشگاه


مادری با استفاده از کودک خردسالش به طور زیرکانه ای دزدی می کند.


+ 
12

- 
5
ارسال در 1393/9/10 ساعت 14:44 2014-12-1 13:44:48

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • ترویج ناهنجاری جرم است
    ---
    نمی توان به رفتار بد آموز علنی کردن و رسانه ای ساختن جزئیات چگونگی وقوع جرم ؛ چون می تواند زمینه ساز وقوع جرمهای مشابه شود ، با خوش بینی نگاه کرد و از آن به سادگی و بی سوء ظن و بی بدگمانی گذشت؟؟؟!!!