ارسال نظر

  • بعنوان یک از امت معتقدم که خیلی ها بلحاظ عملکردشان در مجلس گذشته نمی بایست در این مجلس باشند. آیا بیست دقیقه و بازگشائی و بازگشت سفیر بی ادب و اغتشاشگر/ فتنه گر انگل ها و عدم توجه به اقتصاد مقاومتی .... از نتایج مجالس گذشته نبود؟ آیا نماینده ای در مواردی که بخطا رفت فریاد زد ؟ به بیر.ن مجلس آمد و از امت کمک خواست؟ به روزنامه ها و امکانات وسائل ارتباط جمعی که الحمدالله اکثر مجلسیان در اخنبار دارد متوسل شد؟ محک تجربه آمد بمیان اما...