ارسال نظر

  • دستور آقا خامنه ای مبارزه جدی با فساد است . از حق نمیشه گذشت . امام حسینی هاش صلوات .