ارسال نظر

  • حداقل آخرین فردی که نمایان کرد آنچه را باید نمایان میکرد حاج قاسم هست ، آقای زاکانی تو و امثال تو باید حقوق این مردم را از آدمهای کثیف بگیرید که خدا اجرتان را خواهد داد ، رهبری تنهایی چه کند وقتی عده ای احمق به احمقها رای میدهند .