افشاگري خبرنگار CNN در ايران عليه انتخابات مجلس!


فقط اون دختره که یهو به انگلیسی جوابشونو داد


+ 
14

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر