بروید مجلس را نگهدارید!


امام خمینی (ره) خطاب به مقام معظم رهبری: بروید مجلس را نگهدارید!


+ 
13

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر