سید مجید بنی فاطمه | خالی شد خیمه گاهت


خالی شد خیمه گاهت غربت توی نگاهت
جانا بمیرم الهی برای آهت
سهمم رو آوردم برا سپاهت
تنهای این صحرایی مگه من مردم تنهایی
آوردم این دو فدایی
منم عالمه ی ثقلبن منم آینه ی حسنین


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر