اعتراف عضو پژوهشگاه سلطنتی انگلیس به اقتدار ایران


انگلیس در برابر مقاومت ایران سر فرود آورد !
انگلیس از ترس ایران دیگر به این زودی‌های دیگر اقدام به توقیف کشتی های ایرانی نخواهد کرد...


+ 
5

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر