هاشمی رفسنجانی مسبب اشرافیت مذهبی در کشور


هاشمی رفسنجانی چگونه با تئوریزه کردن اشرافیت مذهبی در کشور، باعث تغییر ریل انقلاب به این سمت و سو شد؟


+ 
16

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر