علی اکبر و روز جوان/علی اکبر (ع) الگوی جوانان


بخشی از خطبه های نماز جمعه 23 فروردین ماه شهرستان ساوه درباره علی اکبر و روزجوان/علی اکبر (ع) الگوی جوانان
https://t.me/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر