استاد دانشگاه آمریکا زمان شاه پول اجاره خانه را نداشت


عده‌ای بودند که به شدت در حال ثروتمند شدن بودند و در کنار آن‌ها عده دیگر امکانی برای تهیه خانه و کرایه نداشتند. برادر من به تهران امد مدتی در یک خانه بودیم که به دلیل کرایه ندادن از آنجا بیرون شدیم.


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر