سید مجید بنی فاطمه | تای عمه سادات من برات بمیرم


ای عمه سادات من برات بمیرم (زمینه)


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • راه راست رسیدن سالم به اصول خداپسندانه ی نیازهای حیاتی کجا است؟
  ---
  سرشت و عقل بشر به او فی البداهه حکم می کنند که برگزیدن هر چیزی برای بهره جویی بهینه از آن یا نبود راهنمای آگاه به تمامی حقایق جزئیات آن چیز ناگزیر بشر را در این بهره جویی به خطا وتحمل زیانخای گوناگون دچار می سازد.
  باور به ضرورت داشتن راهنمای خطا ناپذیر برای بهره جویی بهینه از هر چیزی در عقل و سرشت بشر از بدو آفرینش نهادینه شده و زوال ناپذیر است.
  بر مبنای همین باور برخاسته از سرشت و عقل است که بشر از بدو آگاهی به چگونگی رساندن افکار و اندیشه های خود با رمز و اشاره و نقش و نگارش میلیونها و سیله ی راهنمایی از رمز و اشاره و نقش و نگارش برای چگونگی استفاده از چیزهای ساخته ی دست و اندیشه ی خود تاکنون برای بهره وری بهینه هم نوعان خود از این ساخته ها به جای گذاشته است.
  چون تجربه تاکنون برای بشر ثابت کرده که توان دست رسی به تمام حقایق جزئیات هیچ یک از اشیاء جهان آفرینش را نداشته است بدین علت او با عقل خود به ضرورت تحول زمانی در اندیشه ها و فراورده های عینی و مفهومی این اندیشه ها برای دست رسی به بهترین نتایج بهره وری از این فراورده ها باور کرده و بنا بر این همیشه به مرور زمان به ضرورت ایجاد تغییر و تحول در فراورده های عینی و مفهومی اندیشه های خود روی آورده است.
  جنبه ی عینی فرآورده های اندیشه های بشر همواره به پیشرفتهای قابل بهره برداری ناکامل رسیده است ولی علی رغم درک پیشرفته ی او به وجود نظم و سازماندهی و ضابطه مندی و قانون مندی هماهنگ در چیزهای در دست رس خود هرگز بتنهایی نتوانسته به راز وجود آفریننده ی یکتا برای این سازمان یافتگی هماهنگ بدرستی پی ببرد.
  این ناتوانی مطلق تغییر ناپذیر ، که در وجود آفریده ی عاقل و سایر آفریده ها نهادینه است و او را بعلت ظرفیتهای بی نهایت محدود خود ، که او را از تغییر به سوی تکامل مطلوب ، بعلت همه ی محدودیتهای آشکار و نهانی که دارد ، برای آگاهی بی خدشه به راز وجود باز می دارد ، بر راز وجود که دانا و حکیم مطلق است ایجاب کرده بنفع همه جانبه ی آفریده ی عاقل ، که از اراده آزاد برخوردار است ، برای جلو گیری از گمراهی همه جانبه ی او با آموزه های بی خدشه ی سرشت نشین اثبات پذیر از احکام و اعتقادات با وحی یکسان به همه ی پیامبران به او خود نمایی کند و در سطح درک محدود این آفریده بی هیچ گونه نیاز ضروری و حیاتی به دادن آگاهی بیشتر خود را معرفی نماید.
  زیاده خواهیهای آفریدگان عاقل خطا پذیر برای رسیدن بی تلاش به آگاهیها و نیازهای غیر ضروی و غیر حیاتی علی رغم وجود هشدارها و بایدهای و نبایدهای وحیانی از جانب آفریننده در کتابهای تحریف نشده ی وحی آسمانی به این آفریدگان ، همواره آنان را در منجلاب ترفندها و نیرنگهای پیچیده ی شیادان فرصت طلب دین فروش شیطان پرست فرو برده و در پیچ و خمهای تاریک این منجلاب اسیر و گمراه کرده است.
  شناختهای سرشت نشین رسا و گویای فرهنگ دین داری قرانی تنها وحی آسمانی تحریف ناپذیر در دست رس آفریدگان عاقل خطا پذیر است که می تواند با کمک عقل آنان را از این منجلاب رهایی بخشد.
  غلطیدن آگاهانه ی آفریدگان عاقل خطا پذیر در این منجلاب پر پیچ و خم با من در آوردیهای ساخته و پرداخته ی تخیلات هم نوعان خود که در تضاد و تعارض آشکار انکار ناپذیر با قرآن و عقل اند بجز افزایش گمراهی و افزایش خشم خداوند و گناه های کبیره نابخشودنی و مجازاتهای ابدی پایان ناپذیر در آخرت بازده دیگری ندارد.