مقابله مردمی با شایعات و تحریم ها/احتکار و ذخیره سازی حرام


بخشی از خطبه های نماز جمعه19 بهمن ماه شهرستان ساوه درباره مقابله مردمی با شایعات و تحریم ها/احتکار و ذخیره سازی حرام
https://t.me/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر