مستند ایران 20 | حمل و نقل شهری


پهلوی در سال 1350 ب فکر مترو افتادند، 1356 توسط فرانسوی ها شروع شد. ولی بعد از انقلاب و شروع جنگ، غربی ها کشور را ترک کردند.
1374 کار بر روی مترو شروع شد و سال 1377 اولین خط مترو تهران افتتاح شد و به سرعت توسعه پیدا کرد...

آمار خط مترو و تعداد واگن های مترو ایران نسبت به جهان جالب است. حتما ببینید


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر