مستند ایران 20 | ایران کشور قدرتمند جهان


قدرت ایران از نظر آمار کشور های غربی..
ایران همواره در میان 15 کشور قدرتمند جهان بوده است


+ 
10

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر