جایگاه نخبگان علمی در کشور


بخشی از خطبه های نماز جمعه 27مهرماه شهرستان ساوه درباره جایگاه نخبگان علمی در کشور
sapp.ir/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر