اگر از تحقیر دیگران ناراحت می شوید، ببینید


قاعده روی گردانی چیست؟
اگر از تحقیر دیگران ناراحت می شوید، از این قاعده استفاده کنید.


برگرفته از کتاب "محرک موفقیت"

برای تهیه این کتاب:
booksu.blogfa.com


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)