پاسخ رهبر انقلاب به طرفداران مذاکره با ترامپ


بعضی نسخه دیگری را تجویز می کنند، می گویند تسلیم شویم تا دشمن علیه ما موزیگری نکند ...


+ 
21

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر