اگر دو کلیه دارید بالای خط فقر هستید!!؟


کاش این فیلم به مسئولین مربوطه میرسید تا شاید به غیرتشان بربخورد!


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر