مسابقات خودرو خورشیدی رتبه آوری ایران


جوانان ایرانی در مسابقه خودروهای خورشیدی شرکت کردند و در جهان رتبه ۷ رو به دست اوردند در حالی که کم ترین منابع مالی و کم ترین تجربه رو داشتند ...


(( زيست؛ بازار زندگي ايرانيzist.ir ))


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر