آیا میدانید پدر معنوی داعش کیست؟


شباهت منافقین با داعش زمانی که به بیمارستانی حمله کردن و در حیاط سر همه را بریدن...


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر