خود سوزی اجباری اعضا منافقین در حمایت از مریم رجوی


در زمان بازداشت مریم رجوی در فرانسه؛مسعود رجوی برای تحت فشار گذاشتن دولت فرانسه و افکار عمومی برای آزادی مریم دستور خودسوزی برخی اعضا را صادر میکند...


+ 
7

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر