ظلمی که منافقین به شهید بهشتی کردند...


ظلمی که منافقین به بهشتی کردند...
امام خمینی ره : این آقای بهشتی مسلمانِ متعهدِ مجتهد ، ایشون چه کار کرده بود که در تاکسی مینشستی میدیدی دو نفر که با هم حرف میزنند به او فحش میدهند


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر