اگر طالب صلحی همیشه آماده جنگ باش


نظر مردم درباره اظهارات دشمن و اقدامات مسئولین در #روز_قدس


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر