سردار سعید قاسمی : هی سید اولاد پیغمبر رو میبرید سمت پذیرش قطعنامه ای جدید!!


کسی تصور نکند ما راه سازش با جهان خواران را نمیدانیم .....


+ 
29

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • حسن کذابه دیگه ! ... البته نمیدانم آیا مردم فهمیده اند ... تا وقتی مردم نفهمند هر گرگی می تواند در لباس میش آنها را بدرد و آنها ببیند که مثل اینکه فریب خورده اند