ساخت ماشین حمل خشت با تکیه بر توان داخلی


(( زيست؛ بازار زندگي ايرانيzist.ir ))


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر