جنگ اقتصادی


بیانیه رهبر معظم انقلاب : من به مذاکره با امریکا خوشبین نیستم...
صحبت های مهم رهبری در مورد بی اعتمادی به امریکا جای بسی فکر و تامل دارد ...
عمل نکردن امریکا به برجام ...
جبهه گیری دولت روحانی از برجام...
برجام تا به حال هیچ تاثیری بر روی اقصاد کشور نداشته و نخواهد داشت...


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر