پنج تاجر بزرگ دولت روحانی !!!


این فیلم را برای تمام کسانی که به امید رفع فساد و آینده ای بهتر به دولت تدبیر رای دادند ارسال کنید!


+ 
12

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر