زیارت ال یاسین با صوت محزون و عربی


زیارت ال یاسین عربی و با صدای محزون
التماس دعا


+ 
32

- 
6

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • نهاد دین داری بی خدشه در قرآن و عقل است
  ---
  به هر بشری که با جرئت و جسارت دانش ناچیز ذهن بی نهایت ناتوان خود را بجای خداوند و علم بی کران او می گذارد و برای خود و دیگران در تضاد با داده ها و هشدارهای محکم و مفصل قرآن کریم و اصول بی خدشه ی استدلال عقلی از دانش ناچیز خود بی دلیل محکم و قاطع از قرآن و عقل با منقولات غیر قرآنی اعتقاد می سازد و به دین و مذهب نسبت می دهد باید گوشزد کرد که چنین جرئت و جسارتی و پذیرفتن آن بنا به آیات صریح و مفصل قرآن هلاکت بار و سرنوشت و سرانجام شوم و مجازات جبران ناپذیر ابدی در قیامت برای بشر خواهد داشت.
  اگر نتوان صحت و درستی محتوای منقولات غیر قرآنی منسوب به معصوم را ، اعم از حدیث و روایت و دعا و زیارت ، با داده های محکم و مفصل اعتقادی قرآن همگن و هم آهنگ یافت و به اثبات رساند و نتوان صحت این منقولات را با اصول استدلال عقلی تایید کرد، بنا به رهنمودهای پیامبراکرم (ص) و سایر معصومان (ع) از اهل بیت آن حضرت چنین منقولاتی مخدوش به جعل و دروغ وفاقد اعتبار دینی و مذهبی هستند و پایبندی وعمل به این منقولات هلاکت بار است.
  ارزیابی این منقولات پیش از پایبندی و به اجرا گذاشتن بنا به حکم تقلید ناپذیر بودن اعتقادات دینی و مذهبی وظیفه ی تک تک مسلمانان متدین است.
  مسلمانان برای دین داری درست و بی خدشه و پیش از پذیرش هر حکم و اعتقادی و پیش از عمل کردن به این حکم و اعتقاد موظف اند همیشه به اصول احکام و اعتقادات اندک کلی قرآن کریم آگاه باشند و پیش از هر رفتار و پندار دینی هر یک از این اصول را به فراخور موضوع در ذهن خود فراخوانند و به آن توجه و دقت داشته باشند.
  احکام و اعتقادات کلی آشکار و رسا و سرشت نشین قرآن کریم قانون اساسی دین اسلام اند و می باید همیشه ناظر و حاکم بر همه ی رفتارها و پندارهای دینی و مذهبی باشند.
  احکام و اعتقادات اندک کلی قرآن کریم با داده های محکم و مفصل خود برای آموزش دین داری درست به بشریت فرستاده شده و می باید همیشه در اذهان حاضر باشند.
  قرآن برای استفاده ابزاری منافع دنیوی ارسال نگردیده و بازیچه نیست.

 • سکوت بی دفاع
  ---
  سکوت نخبگان متخصص دین شناسی ، بر نظراتی که از اعتقادات غیر قرآنی منسوب به دین و مذهب انتقاد می کنند ، و عدم ارائه ی هیچگونه راهنمایی متکی به ادله ی علمی رسا و گویا و قابل درک و اثبات پذیر از قرآن و عقل به دین داران ، بجز رها کردن مردم دین دار در اسارت تار پود شبهات بغرنج درست و نا درست که بسیاری از اعتقادات رایج منسوب به دین و مذهب را در بر می گیرند و اذعان و اقرار خاموش به درستی این شبهات و ناتوانی از آوردن ادله ی مستحکم انکار ناپذیر قرانی وعقلی برای مقابله با آنها و بی تفاوتی نسبت به سرنوشت دین داری مردم چیز دیگری را به ذهن انسانهای خرد گرا تداعی نمی کند.
  هیچ کدام از احتمالهای فوق ، که برای سکوت مذکور ذکر گردیدند ، دارای توجیه منطقی و نیز برازنده ی دنیا و آخرت این نخبگان نیست و بی تردید این نخبگان را در قیامت در محضر خداوند که هیچ جای جبران نیست سخت پاسخگوی سکوت خود خواهد کرد.
  خود داری نخبگان متخصص دین شناسی از ورود به میدان رسانه ها و شبکه های اجتماعی ، که امروز در تاثیر گذاری بر افکار عمومی و جهت دهی به این افکار در همه ی زمینه ها حرف اول را می زنند ، پاسخگویی این نخبگان را نسبت به مسئولیت دینی که دارند و عاقبت اخروی آنان را در قیامت در محضر حق تعالی بسیار سنگین و دشوار می سازد.

 • ولایت معصوم مکتبی است و نه شخصی
  ---
  باید توجه داشت که ولایت معصوم در روایت سلسلة الذهب یا در سایر منقولات ذی ربط در صورت همگن و هماهنگ بودن با داده های ذی ربط قرآن کریم و عدم وجود تعارضی در آن با اصول استدلال عقلی و محرز شدن صحت نسبت تمام مفاد روایت به معصوم ، بمعنای ولایت عملی نسبت به مکتب الهی همیشه زنده است که معصوم از آن پیروی می کرده و تا مرز فدا کردن عزیزترینهای خود بر تبلیغ این مکتب عالمانه اصرار می ورزیده است.
  نمی توان با ادعاهای خرد گریز بی پایه دلیلی آورد که بتواند منظور از ولایت معصوم را به پرداختن به ویژگیهای شخصیت او و شخصیتهای خانواده و بستگان او و غلو در پرداختن به این ویژگیها تفسیر کند.
  در حقیقت جاذبه ی مکتب باید در ثبوت اصالت الهی بودن مفاد اصول آن و سرشت نشین و خرد پذیر و مفید بودن این مفاد تجسم یابد.
  شخصیت پردازی و جلوه های شخصیتی اگر در پایبندی عالمانه اثبات پذیر به مفاد اصول چنین مکتبی خلاصه نشود نمی تواند در اثبات درستی و اصالت مکتب تاثیر و نقشی را ایفا نماید.
  در اصول هر مکتبی اگر هسته های خرد گرایی و سرشت نشینی و جاذبه داری اصیل فراهم نباشد هرگز ویژگیهای شخصیت مبلغان و پیروان مکتب بتنهایی نمی توانند به آن جاذبه و اصالت بخشند.
  میلیونها از ناظران خرد گرای وفا دار دین الهی گواهی می دهند که شخصیت پردازی خرد گریزغیر قابل اثبات بنفع فرستادگان خداوند و بستگان و چیزهای وابسته به آنان چه بلاهای گمراه کننده ی مهلکی و چه زیانهای جبران ناپذیری به سر دین و مذهب و اصالت این ارزشهای الهی و به سر متدینان از زمان آدم ابو البشر تا پس از مان پیامبر خاتم و تا کنون که نیاورده است؟؟؟!!!
  خداگونه پرداختن به شخصیت فرستادگان خداوند و سایر بندگان مقرب و سهیم ساختن این بندگان در ویژگیهای منحصر به خداوند و برداشتهای متضاد انحرافی با داده های آشکار اعتقادی محکم و مفصل قرآن کریم و... و... همگی زاییده غلط تفسیر کردن ولایت مداری است که خشم خداوند را بنا به هشدارهای فراوان و صریح قرآن سخت بر می انگیزند.
  خدا پرست مؤمن راستین ، با پیروی از دستورات وحی قاطع و خدشه ناپذیر الهی که به پیامبران ارسال گردیده ، فقط برای کسب رضایت خداوند که در همه جا حاضر و ناظر و به همه چیز آگاه و چیره است می باید همیشه در تلاش باشد.
  تلاش برای کسب رضایت بندگان مقرب وفات یافته که در زمان حیات خود بنا به تاکیدهای فراوان قرآن کریم همگی به زمان و مکان محدود و به همه ی ناتوانیها و نیازها مقید بوده اند هیچ دلیلی محکم و مفصل قابل اثباتی از قرآن و عقل ندارد و توصیه ی دین الهی نیست.