چرا انگلیسی هاو آمریکایی هااز اصلاح طلبان حمایت میکنند؟


چرا اصلاح طلبان اعلام برائت نمی کنند؟


+ 
13

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر