استاد دانشمند: چرا مملکت ما به این روز افتاده؟!


میدونی چرا دیگه کسی به کسی نیس؟
هرکی به فکر خویش است ، کوسه به فکر ریش است


+ 
12

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر