قطعه ای از سخنرانی امروز رهبر انقلاب در مورد آشوبها | قسمت اول


بعضی دستگاهها بوده اند که مردم را ناراضی کرده اند، خبرش به ما میرسد!


+ 
17

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر