مدعیان آزادی ،منتظری را حصر خانگی کردندو مردم را فریب دادند...


مدعیان آزادی و طرفداران منتظری ،منتظری را حصر خانگی کردندو مردم را فریب دادند


+ 
6

- 
0
ارسال در 2018/1/2 ساعت 14:36 2018-1-2 14:36:34

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر