عظمت کار امام را قرن ها بعد خواهند فهمید


فکرش را بکنید امام خمینی درشرایطی علیه شاه قیام کرد که هیچکس جرات مخالفت با او را نداشت وحتی برخی آخوندهای درباری به شاه«روحی فداه»میگفتند!


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر