نخستین فیلم از بیرون کشیدن اجساد جان باختگان زلزله


نخستین فیلم از آواربرداری و بیرون کشیدن اجساد جان باختگان #زلزله در سر پل ذهاب


+ 
3

- 
3

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر