تصمیم سازی یعنی چه؟


این کلیپ جهت انتقال مفهوم و تذکر اهمیت "تصمیم سازی" برای رسیدن به "تصمیم گیری" مطلوب برای کودکان و نوجوانان تهیه شده است. رویکرد "تصمیم مدار" یکی از چندین رویکرد مربوطه به دروس "استراتژی برای کودکان" می باشد که در "اندیشکده یقین" برای تدریس به کودکان نوجوانان در نظر گرفته شده است. ;;;;;;;;;;;سایت استراتژی برای کودکان >>>>>>> strategistkids.ir


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر