ارسال در 1396/5/21 ساعت 16:01 2017-8-12 16:01:30
تصویری از دوستی ظاهری امریکا و دشمنی باطنی آن با مردم ایران

عرض x طول
ارسال نظر