ارسال در 1396/5/21 ساعت 14:30 2017-8-12 14:30:48
وقتی توان مقابله با فاطمیون را در سوریه نداشته باشند انتقامشان را از غیر نظامیان در میرزا اولنگ می گیرند.

عرض x طول
ارسال نظر