ارسال در 1396/5/21 ساعت 14:30 2017-8-12 14:30:43
مجید افشاری در سالن برج میلاد و در حضور بیش از هزار نفر در مسابقه نهایی خنداننده شو به اجرای برنامه پرداخت.

عرض x طول
ارسال نظر