نماهنگ کوثر نور


نماهنگ فرشته ها
کارگردان : محمدرضا سلطانپور
با موضوع آرزوی زیارت چند نفر مدد جوی دختر توانبخشی حضرت علی اکبر بیرجند به حرم حضرت معصومه س است


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر