صحبت های فائزه هاشمی در مورد رانتی که خانوادگی دراختیار دارند..


صحبت های فائزه هاشمی در مورد رانتی که خانوادگی دراختیار دارند..


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)