اختلاسگرها مدافع حرم نمي شوند!!


اختلاس محصول تفکر غربگراست نه تفکر انقلابی.
خاوری پس از اختلاس به سوریه نرفت، مدافع حرم شود.
بلکه به غرب رفت تا پناهنده شود.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر