ارسال در 1395/10/8 ساعت 11:15 2016-12-28 10:15:10
اهمیت اصلی ۹ دی فرونشاندن آتش فتنه سال ۸۸ و اتحادی بود بر مبنای بصیرت انقلابی در برابر این نقشه پیچیده استکبار جهانی در پیوند با کسانی که در داخل، سرباز و مهره دشمن شده و نقشه های او را اجرا می کردند.


عرض x طول
ارسال نظر