آلودگی شدید هوا در حد جامدیزه شدن دود


طعنه به وضعیت آلودگی هوا و افزایش مشكلات آن، در قالب طنز های شیرین دیرین دیرین. حتما لبخند را به لبانتان می آورد.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر