رجزخوانی خبرنگار شهید صداو سیما در سوریه برای داعشی ها


خبرنگار صدا و سیما که روز گذشته شهید شدند
شهادت گوارای وجود ایشان
شهید محسن خزایی


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)