ارسال در 1395/8/16 ساعت 11:50 2016-11-6 10:50:45
رئیس جمهور در مراسم گشایش بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات درباره شرایط کشور در دوران پسابرجام و دیگر مسائل مهم کشور صحبت کرد.

عرض x طول
ارسال نظر